W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) informujemy Państwo, iż dane osobowe nam powierzone są chronione zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

“STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA” traktuje prywatność w bardzo poważny sposób, szanując i stojąc na straży praw i wolności osób, których dane zostały nam powierzone w związku z działalnością “STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA”.

Ciężko pracujemy nad tym, aby poprzez jak najlepsze wykonywanie pracy działać każdego dnia coraz efektywniej, w jak najlepszy sposób dbając o interesy osób, których dane są przez nas przetwarzane.

Dbanie i troska o dane osobowe, które pozyskaliśmy od innych osób, które obdarzyły nas swoim zaufaniem, jest absolutnie kluczowym aspektem naszej działalności. Prywatność  osób, z których danymi “STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA” ma styczność w związku z prowadzona działalnością, jest traktowana przez nas w absolutnie priorytetowy sposób.

Chcemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe, które zostały nam powierzone, znajdują się w dobrych rękach i są bezpieczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@ehlers-danlos.com.pl 

Jednocześnie w związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  “STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA” prowadzące działalność w Zielonej Górze (65-001) przy ul. Kupieckiej 93/3,  e-mail: info@ehlers-danlos.com.pl, tel.: +48 661 770 771.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 wskazanego wyżej Rozporządzenia RODO w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych, 

b) realizacji umów zawartych w ramach zleconych działań,

c) realizacji działalności statutowej “STOWARZYSZENIA EHLERS-DANLOS POLSKA”.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z “STOWARZYSZENIEM EHLERS-DANLOS POLSKA” przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest “STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA”;

c) Kancelaria Prawna obsługująca “STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące  przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pan/Pani zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych                         z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw                          i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Administrator  prowadzi działalność gospodarczą jednak nie zbiera danych osobowych w celach komercyjnych.